چرا نبايد دندان شيري پوسيده را بكشيم؟

دندانهاي شيري كودكان علاوه بر اينكه نقش مهمي در تغذيه و تكامل برعهده دارند، بعنوان الگويي جهت رويش دندانهاي دائمي در جايگاه صحيح خودشان عمل ميكنند.

همانطور كه در اين تصویر مشاهده ميكنيد از دست دادن زودهنگام دندان شيري مسبب ايجاد مشكلات ارتودنسي خواهد بود لذا درصورتيكه بالاجبار دندان شيري زودهنگام كشيده شود، نياز به قرار دادن فضا نگهدار ثابت و متحرک در دهان كودك است.

فضا نگهدار ثابت و متحرک